Vòng bi cổ xe máy Upsidedown

Vòng bi cổ xe máy Upsidedown

Nhà sáng chế Nguyễn Vĩnh Sơn  tham gia Shark Tank Việt Nam mùa 5 đến với chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 5, ông Nguyễn Vĩnh Sơn kêu gọi đầu tư cho sáng chế “Vòng bi cổ xe máy Upsidedown” đã được cấp bằng sáng chế của Việt Nam và bằng sáng chế của Tổ chức Sở hữu...